Grid_Mata 2.0.0.4

Install-Package Grid_Mata -Version 2.0.0.4
dotnet add package Grid_Mata --version 2.0.0.4
<PackageReference Include="Grid_Mata" Version="2.0.0.4" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Grid_Mata --version 2.0.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Grid_Mata, 2.0.0.4"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Grid_Mata as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Grid_Mata&version=2.0.0.4

// Install Grid_Mata as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Grid_Mata&version=2.0.0.4
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Show Video ⇒ https://youtu.be/yDB7ZFQ9a_0

(.dll dosyasını indirdikten sonra toolbox a add item ile ekleyiniz...)

Listeleme yapmak için IQueryable<T> türünde değer gönderin... Özellik penceresini açmak için Aşağı butonuna basın.. Görüntülemek istediğiniz alanları seçin Uygulaya basın... Filtrelemek istediğini alanları seçin Uygulaya basın... Çıktı almak için Dökümente basın...

Listeleme Yapmak için ;

Listele( IQueryable<T> ) ⇒ gridMata1.Listele(db.tbl_KisiSicilBilgileri);

Renklendirme için ;

Renklendir(AlanAdı,Değer,Renk ) ⇒ gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("MedeniHali", "Bekar", Color.Red); Renklendir(AlanAdı,liste,Renk ) ⇒ gridMata1.Renklendir_ListeyeGore("id", kisiler, Color.Red); Renklendir(AlanAdı,Sayi,AramaSekli,Renk ) ⇒ gridMata1.Renklendir_SabitDegereGore("id", 2104, AramaSekli.Eşit, Color.Bisque);

Arama Şekli = Enum =Büyük , Küçük, Eşit...

⇒ gridMata1.TumalanlarIcınFiltreAktif(); --> Datagridi, Bütün alanlara göre filtreleme hazır olarak çağırır... ⇒ gridMata1 için Click olayı eklendi.. Aktif etmek için form constructor' a event eklemek yeterlidir... public Form1() { InitializeComponent(); gridMata1.datagridviewClik+=new EventHandler(gridMata1_Click); }

private void gridMata1_Click(object sender, EventArgs e) { MessageBox.Show(gridMata1.satirBilgileri["TcNo"].ToString()); }

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
2.0.0.4 1,001 12/18/2017
2.0.0.3 575 12/14/2017
2.0.0.2 683 12/13/2017
2.0.0 858 12/7/2017

Listeleme Metoduna List<T> türü eklendi...