TCKimlikNoDogrulama.Core 1.0.2

Install-Package TCKimlikNoDogrulama.Core -Version 1.0.2
dotnet add package TCKimlikNoDogrulama.Core --version 1.0.2
<PackageReference Include="TCKimlikNoDogrulama.Core" Version="1.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add TCKimlikNoDogrulama.Core --version 1.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: TCKimlikNoDogrulama.Core, 1.0.2"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install TCKimlikNoDogrulama.Core as a Cake Addin
#addin nuget:?package=TCKimlikNoDogrulama.Core&version=1.0.2

// Install TCKimlikNoDogrulama.Core as a Cake Tool
#tool nuget:?package=TCKimlikNoDogrulama.Core&version=1.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

TCKimlikNoDogrulama.Core

.Net Core 2 için nuget paket projesidir.

TC Kimlik Numarası için Algoritma doğrulaması yapılabilir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden (Mernis) kişi doğrulaması yapabilir.

Kullanımı

TCKimlikNoDogrulama.Core - namespace olarak eklenir.

using TCKimlikNoDogrulama.Core;

1 - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne (Mernis) TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad ve Doğum Yılı göndererek kişinin Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarında olup olmadığını doğrular.

bool cevap = new TCKimlikNoDogrulamaCORE(01234567890, "Adı", "Soyadı", 1900).KisiVarMi();

2 - TC Kimlik Numarasını TC Kimlik No Algoritmasına göre kontrol eder.

bool cevap = new TCKimlikNoDogrulamaCORE(01234567890).TCAlgoritmasi();

Lisans

https://miraz.com.tr

  • .NETCoreApp 2.0

    • No dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.2 543 5/27/2019
1.0.0 262 5/27/2019

Lisans eklendi.