libKimlik 1.0.0

dotnet add package libKimlik --version 1.0.0        
NuGet\Install-Package libKimlik -Version 1.0.0        
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="libKimlik" Version="1.0.0" />        
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add libKimlik --version 1.0.0        
#r "nuget: libKimlik, 1.0.0"        
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install libKimlik as a Cake Addin
#addin nuget:?package=libKimlik&version=1.0.0

// Install libKimlik as a Cake Tool
#tool nuget:?package=libKimlik&version=1.0.0        

Türkçe

libKimlik Kütüphanesi

libKimlik kütüphanesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını (TC Kimlik No) doğrulama ve kontrol işlemleri yapmak için kullanılır. Bu belge, kütüphanenin işlevselliğini ve kullanımını anlatmaktadır.

TCKimlikNo Sınıfı

TCKimlikNo sınıfı, TC Kimlik Numarasını temsil eden bir C# sınıfıdır. Aşağıda sınıfın özellikleri ve yöntemleri açıklanmıştır:

Özellikler

KimlikNo
 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını temsil eden long türünde bir özelliktir.
BirinciHane, IkinciHane, UcuncuHane, DorduncuHane, BesinciHane, AltinciHane, YedinciHane, SekizinciHane, DokuzuncuHane, OnuncuHane, OnbirinciHane
 • TC Kimlik Numarasının her bir hanesini temsil eden int özellikleridir.

Yapıcı Metod

TCKimlikNo(long kimlikNo)
 • Bu yapıcı metod, bir TC Kimlik Numarasını kabul eder ve numarayı analiz ederek sınıfın özelliklerini doldurur. Eğer verilen numara 11 haneli değilse bir exception fırlatılır.

Metodlar

Kontrol()
 • TC Kimlik Numarasının doğruluğunu kontrol eder ve geçerli bir numara ise true, aksi halde false döner.
async Task<bool> NVIKontrolAsync(string ad, string soyad, int dogumYili)
 • Bu metod, TC Kimlik Numarasını, ad, soyad ve doğum yılı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) web servisi üzerinden doğrular. Eğer numara geçerliyse true, aksi halde false döner.

Örnek Kullanım

Aşağıda TCKimlikNo sınıfının nasıl kullanılacağına dair basit bir örnek bulunmaktadır:

long kimlikNo = 12345678901; // TC Kimlik Numarası
TCKimlikNo tcKimlik = new TCKimlikNo(kimlikNo);

if (tcKimlik.Kontrol())
{
  Console.WriteLine("TC Kimlik Numarası geçerlidir.");
  string ad = "John";
  string soyad = "Doe";
  int dogumYili = 1990;

  bool dogrulamaSonucu = await tcKimlik.NVIKontrolAsync(ad, soyad, dogumYili);

  if (dogrulamaSonucu)
  {
    Console.WriteLine("Kimlik doğrulama başarılı.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Kimlik doğrulama başarısız.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("TC Kimlik Numarası geçersiz.");
}

Bu örnek, TCKimlikNo sınıfını kullanarak bir TC Kimlik Numarasının doğruluğunu ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) servisi üzerinden doğruluğunu nasıl kontrol edeceğinizi göstermektedir.

English

libKimlik Library

The libKimlik library is used for validating and checking the Turkish Republic Identity Number (TC Kimlik No) in C#. This document explains the functionality and usage of the library.

TCKimlikNo Class

The TCKimlikNo class represents a Turkish Republic Identity Number as a C# class. Below are the properties and methods of the class:

Properties

KimlikNo
 • A long property representing the Turkish Republic Identity Number.
BirinciHane, IkinciHane, UcuncuHane, DorduncuHane, BesinciHane, AltinciHane, YedinciHane, SekizinciHane, DokuzuncuHane, OnuncuHane, OnbirinciHane
 • Integer properties representing each digit of the TC Kimlik No.

Constructor Method

TCKimlikNo(long kimlikNo)
 • This constructor takes a TC Kimlik No as input, analyzes the number, and populates the class properties. If the provided number is not 11 digits, an exception is thrown.

Methods

Kontrol()
 • Checks the validity of the TC Kimlik No, returning true if it's valid and false otherwise.
async Task<bool> NVIKontrolAsync(string ad, string soyad, int dogumYili)
 • This method validates the TC Kimlik No against the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (NVİ) web service using the provided TC Kimlik No, name, surname, and birth year. It returns true if the number is valid, and false otherwise.

Example Usage

Here's a simple example of how to use the TCKimlikNo class:

long kimlikNo = 12345678901; // TC Kimlik No
TCKimlikNo tcKimlik = new TCKimlikNo(kimlikNo);

if (tcKimlik.Kontrol())
{
  Console.WriteLine("TC Kimlik No is valid.");
  string name = "John";
  string surname = "Doe";
  int birthYear = 1990;

  bool validationResult = await tcKimlik.NVIKontrolAsync(name, surname, birthYear);

  if (validationResult)
  {
    Console.WriteLine("Identity validation successful.");
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("Identity validation failed.");
  }
}
else
{
  Console.WriteLine("TC Kimlik No is invalid.");
}

This example demonstrates how to use the TCKimlikNo class to check the validity of a Turkish Republic Identity Number and validate it against the General Directorate of Population and Citizenship Affairs (NVİ) service.

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net5.0 was computed.  net5.0-windows was computed.  net6.0 is compatible.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 is compatible.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
.NET Core netcoreapp2.0 was computed.  netcoreapp2.1 was computed.  netcoreapp2.2 was computed.  netcoreapp3.0 was computed.  netcoreapp3.1 was computed. 
.NET Standard netstandard2.0 is compatible.  netstandard2.1 was computed. 
.NET Framework net461 was computed.  net462 was computed.  net463 was computed.  net47 was computed.  net471 was computed.  net472 was computed.  net48 is compatible.  net481 was computed. 
MonoAndroid monoandroid was computed. 
MonoMac monomac was computed. 
MonoTouch monotouch was computed. 
Tizen tizen40 was computed.  tizen60 was computed. 
Xamarin.iOS xamarinios was computed. 
Xamarin.Mac xamarinmac was computed. 
Xamarin.TVOS xamarintvos was computed. 
Xamarin.WatchOS xamarinwatchos was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
 • .NETFramework 4.8

  • No dependencies.
 • .NETStandard 2.0

  • No dependencies.
 • net6.0

  • No dependencies.
 • net7.0

  • No dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0 249 11/3/2023

First Release