DotNetCleanCode 1.0.0

dotnet add package DotNetCleanCode --version 1.0.0
NuGet\Install-Package DotNetCleanCode -Version 1.0.0
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="DotNetCleanCode" Version="1.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add DotNetCleanCode --version 1.0.0
#r "nuget: DotNetCleanCode, 1.0.0"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install DotNetCleanCode as a Cake Addin
#addin nuget:?package=DotNetCleanCode&version=1.0.0

// Install DotNetCleanCode as a Cake Tool
#tool nuget:?package=DotNetCleanCode&version=1.0.0

#DotNet Clean Code

Merhaba, DotNet yapısına uygun SQL, MySQL ve Firebird veritabanları ile çalışan ve ekleme, silme, güncelleme ve listeleme gibi CRUD işlemlerini yapan hazır sınıflar ile daha rahat kodlama yapabilirsiniz. Bu sayede kod okunurluğunu artırır ve Clean Code yapısına uygun çalışmalarınız olur.

##MsSql Veri tabanı için;


string connectionString="connectionString Name";

SqlCleanCode ClanCode = new SqlCleanCode(connectionString);

ClanCode.TGetDataSetList(); 
ClanCode.TGetDataTableList(); 
ClanCode.TGetCount(); 
ClanCode.TGetDelete(); 
ClanCode.TGetInsert(); 
ClanCode.TGetUpdate(); 
ClanCode.DataReader(); 
ClanCode.ConvertTableToDataTable(); 
ClanCode.ConvertDataTableToDataSet();  

##MySql Veri tabanı için;


string connectionString="connectionString Name";

MySqlCleanCode ClanCode = new MySqlCleanCode(connectionString);

ClanCode.TGetDataSetList(); 
ClanCode.TGetDataTableList(); 
ClanCode.TGetCount(); 
ClanCode.TGetDelete(); 
ClanCode.TGetInsert(); 
ClanCode.TGetUpdate(); 
ClanCode.DataReader(); 
ClanCode.ConvertTableToDataTable(); 
ClanCode.ConvertDataTableToDataSet();  

##MsSql Veri tabanı için;


string connectionString="connectionString Name";

FireBirdCleanCode ClanCode = new FireBirdCleanCode(connectionString);

ClanCode.TGetDataSetList(); 
ClanCode.TGetDataTableList(); 
ClanCode.TGetCount(); 
ClanCode.TGetDelete(); 
ClanCode.TGetInsert(); 
ClanCode.TGetUpdate(); 
ClanCode.DataReader(); 
ClanCode.ConvertTableToDataTable(); 
ClanCode.ConvertDataTableToDataSet();  

Yukarda ki yapılara uygun gerekli revizeleri yapabilirsiniz...

Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net6.0 is compatible.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-browser was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Included target framework(s) (in package)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.0.0 152 7/29/2023