HaalCentraal.BRPBevragen 0.0.2

BRP Bevragen is een Haal Centraal API voor het zoeken en raadplegen van ingeschreven natuurlijke personen voor alle binnengemeentelijke afnemers in NL. De informatie die de API levert is herleidbaar naar het LO GBA 3.10.

Install-Package HaalCentraal.BRPBevragen -Version 0.0.2
dotnet add package HaalCentraal.BRPBevragen --version 0.0.2
<PackageReference Include="HaalCentraal.BRPBevragen" Version="0.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add HaalCentraal.BRPBevragen --version 0.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
0.0.2 103 7/15/2020
0.0.1 103 7/15/2020