Fhi.NINCheck 1.2.2

.NET 6.0
dotnet add package Fhi.NINCheck --version 1.2.2
NuGet\Install-Package Fhi.NINCheck -Version 1.2.2
This command is intended to be used within the Package Manager Console in Visual Studio, as it uses the NuGet module's version of Install-Package.
<PackageReference Include="Fhi.NINCheck" Version="1.2.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Fhi.NINCheck --version 1.2.2
#r "nuget: Fhi.NINCheck, 1.2.2"
#r directive can be used in F# Interactive and Polyglot Notebooks. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Fhi.NINCheck as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Fhi.NINCheck&version=1.2.2

// Install Fhi.NINCheck as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Fhi.NINCheck&version=1.2.2

Fhi.NINCheck

Bibliotek for å sjekke gyldighet av Fnr, Dnr, HNr,FHN,Duf samt i test environment Tenor og SyntPop nummere.

Bruk

using Fhi.NinCheck;

string nin = "some 11 digit nin number (12 for Duf)";
if (nin.ErGyldigNin())
{
  // Do something
}

Dersom man kjører i test-miljø sender man med en parameter i kallet. Default er true, altså produksjonsmiljø.

using Fhi.NinCheck;

string nin = "some 11 digit nin number (12 for Duf)";
bool isTestEnvironment = !Environment.IsProduction;
if (nin.ErGyldigNin(isTestEnvironment))
{
  // Do something
}

Metoden ErGyldigNin sjekker Fnr, Dnr, Duf, HNr og FHN, og under test i tillegg Tenor og SyntPop.

Enkeltkall

Det finnes også enklere kall for å sjekke om et spesifikt type nummer er gyldig.

using Fhi.NinCheck;

nin.ErGyldigFNummer();
nin.ErGyldigDNummer();
nin.ErGyldigHNummer();
nin.ErGyldigFHNummer();
nin.ErGyldigDufNummer();
nin.ErGyldigTenorTestNummer();
nin.ErGyldigSyntetiskTestNummer();
 • Noter: For DufNummer er gyldighetsalgoritmen konfidensiell, så denne løsningen gir kun en antatt vurdering. Dersom den sier at nummerert ikke er gyldig, er det korrekt, men om den sier nummeret er gyldig skal det tolkes som sannsynligvis korrekt. Vi kan ikke vite dette absolutt. *

Egne kombinerte sjekker

Man kan også sette sammen sine egne kombinerte sjekker om man ønsker å begrense mer enn ErGyldigNin gjør. Koden for ErGyldigNin kan anvendes som mal for dette.

using Fhi.NinCheck;

public static bool ErGyldigNin(this string nin,bool isProduction=true)
  {
    if (nin.ErGyldigFNummer() 
      || nin.ErGyldigDNummer() 
      || nin.ErGyldigDufNummer()
      || nin.ErGyldigHNummer()
      || nin.ErGyldigFHNummer()
      )
      return true;
    if (isProduction) return false;
    return nin.ErGyldigSyntetiskTestNummer() 
        || nin.ErGyldigTenorTestNummer();
  }

Feilinformasjon

Om et nummer feiler, kan man hente ut informasjon om hvorfor det feilet.

using Fhi.NinCheck;

string feilinformasjon = Validation.LastFailedStep();
Product Compatible and additional computed target framework versions.
.NET net6.0 is compatible.  net6.0-android was computed.  net6.0-ios was computed.  net6.0-maccatalyst was computed.  net6.0-macos was computed.  net6.0-tvos was computed.  net6.0-windows was computed.  net7.0 was computed.  net7.0-android was computed.  net7.0-ios was computed.  net7.0-maccatalyst was computed.  net7.0-macos was computed.  net7.0-tvos was computed.  net7.0-windows was computed.  net8.0 was computed.  net8.0-android was computed.  net8.0-ios was computed.  net8.0-maccatalyst was computed.  net8.0-macos was computed.  net8.0-tvos was computed.  net8.0-windows was computed. 
Compatible target framework(s)
Additional computed target framework(s)
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
 • net6.0

  • No dependencies.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
1.2.2 233 10/20/2023
1.2.1 738 8/28/2023
1.2.0 468 6/14/2023
1.1.0 240 5/23/2023
1.0.0 98 5/14/2023
0.9.0 1,223 8/24/2022