Digipost.Signature.Api.Client.Portal 9.0.0

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Portal -Version 9.0.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Portal --version 9.0.0
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Portal" Version="9.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Portal --version 9.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Digipost.Signature.Api.Client.Portal, 9.0.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Digipost.Signature.Api.Client.Portal as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Portal&version=9.0.0

// Install Digipost.Signature.Api.Client.Portal as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Portal&version=9.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

NuGet packages (1)

Showing the top 1 NuGet packages that depend on Digipost.Signature.Api.Client.Portal:

Package Downloads
eDocument.Integration

API that supports creating prefill integrations.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
9.0.0 47 1/6/2022
8.2.1 1,446 11/30/2021
8.2.0 119 11/9/2021
8.1.0 166 10/4/2021
8.0.0 2,460 6/18/2021
8.0.0-RC1 103 2/26/2021
7.0.3 1,477 2/26/2021
7.0.2 186 12/16/2020
7.0.1 6,243 2/21/2020
7.0.0 332 2/20/2020
7.0.0-beta 294 2/19/2020
6.2.0-beta 278 11/6/2019
6.1.0-beta 273 10/21/2019
6.0.0 432 9/25/2019
6.0.0-RC3 277 8/9/2019
6.0.0-RC2 282 7/29/2019
6.0.0-RC1 297 5/31/2019
5.1.0 443 5/5/2019
5.0.4 346 5/5/2019
5.0.4-beta3 312 5/5/2019
5.0.3.321-beta 387 2/7/2019
5.0.3 615 2/6/2019
5.0.2 608 10/31/2018
5.0.1.154-beta 415 10/26/2018
5.0.1.153-beta 411 10/26/2018
5.0.1.150-beta 409 10/26/2018
5.0.1.124-beta 416 10/24/2018
1.0.0 378 4/25/2019