Digipost.Signature.Api.Client.Direct 9.0.0

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Direct -Version 9.0.0
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Direct --version 9.0.0
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Direct" Version="9.0.0" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Direct --version 9.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.
#r "nuget: Digipost.Signature.Api.Client.Direct, 9.0.0"
#r directive can be used in F# Interactive, C# scripting and .NET Interactive. Copy this into the interactive tool or source code of the script to reference the package.
// Install Digipost.Signature.Api.Client.Direct as a Cake Addin
#addin nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Direct&version=9.0.0

// Install Digipost.Signature.Api.Client.Direct as a Cake Tool
#tool nuget:?package=Digipost.Signature.Api.Client.Direct&version=9.0.0
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version Downloads Last updated
9.0.0 48 1/6/2022
8.2.1 93 11/30/2021
8.2.0 169 11/9/2021
8.1.0 160 10/4/2021
8.0.0 236 6/18/2021
8.0.0-RC1 111 2/26/2021
7.0.3 431 2/26/2021
7.0.2 350 12/16/2020
7.0.1 4,009 2/21/2020
7.0.0 292 2/20/2020
7.0.0-beta 276 2/19/2020
6.2.0-beta 266 11/6/2019
6.1.0-beta 256 10/21/2019
6.0.0 449 9/25/2019
6.0.0-RC3 286 8/9/2019
6.0.0-RC2 272 7/29/2019
6.0.0-RC1 297 5/31/2019
5.1.0 393 5/5/2019
5.0.4 330 5/5/2019
5.0.4-beta3 296 5/5/2019
5.0.3.321-beta 390 2/7/2019
5.0.3 608 2/6/2019
5.0.2 638 10/31/2018
5.0.1.154-beta 387 10/26/2018
5.0.1.153-beta 429 10/26/2018
5.0.1.150-beta 389 10/26/2018
5.0.1.124-beta 416 10/24/2018
1.0.0 377 4/25/2019