Digipost.Signature.Api.Client.Archive 7.0.2

Klientbibliotek for å administrere elektronisk signering av dokumenter av borgere for en virksomhet. Sentrale funksjoner er opprettelse av signeringsoppdrag, sjekke status på signeringsoppdrag og laste ned dokumenter som er signerte.

Install-Package Digipost.Signature.Api.Client.Archive -Version 7.0.2
dotnet add package Digipost.Signature.Api.Client.Archive --version 7.0.2
<PackageReference Include="Digipost.Signature.Api.Client.Archive" Version="7.0.2" />
For projects that support PackageReference, copy this XML node into the project file to reference the package.
paket add Digipost.Signature.Api.Client.Archive --version 7.0.2
The NuGet Team does not provide support for this client. Please contact its maintainers for support.

NuGet packages

This package is not used by any NuGet packages.

GitHub repositories

This package is not used by any popular GitHub repositories.

Version History

Version Downloads Last updated
7.0.2 28 12/16/2020
7.0.1 1,447 2/21/2020
7.0.0 125 2/20/2020
7.0.0-beta 125 2/19/2020
6.2.0-beta 136 11/6/2019